Tento eshop využíva súbory cookies. Používaním tejto stránky s tým vyjadrujete svoj súhlas. Nastavenie cookies môžete zmenit v nastavení vášho prehliadača.Záruka a reklamácie

Záruka a reklamácie

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim. Potrebné doklady sú súčasťou každej zásielky.
Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail od 08.00-16.00 hod. Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania na náklady kupujúceho spolu s písomným oznámením závady, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru.
Pri reklamácii je nutné predložiť
• kópiu predajného dokladu (faktúry)
• vyplnený reklamačný formulár Reklamačný formulár
Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia reklamácie predávajúcemu a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.
V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci kupujúcemu náhradu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15-tich dní od uznania reklamácie.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

- chyby spôsobené zákazníkom, v dôsledku opotrebovania tovaru spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru

- chyby spôsobené živelnou pohromou